မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)
လူတုိင္းအတြက္ပ႒ာန္း “ အာဟာရပစၥည္း ”
ဓမၼေဘရီအရွင္ဝီရိယ(ေတာင္စြန္း)

      “သေဗၺသတၲာ အာဟာရဌိတိကာ= သတၲဝါမွန္သမွ် အာဟာရ  အေထာက္ အပံ့ေၾကာင့္သာျဖစ္တည္ ေနနႏိုင္ၾကတယ္ ”လုိ႔ ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာထားေတာ္ မူထားတဲ့အတုိင္း  အာဟာရပစၥည္းဟာ သတၲဝါတို႔ ျဖစ္ တည္ေရး မွာ အေရး အႀကီးဆံုး ပစၥည္းတစ္ခုပါပဲ။ ကံက သတၲဝါေတြကို ဘဝသစ္တစ္ခုကို ပို႔ေပးတယ္။
     အာဟာရပစၥည္းက ဆက္လက္ရွင္သန္ခြင့္ရေအာင္ အေထာက္အပံ့သစ္ေတြကို ျဖစ္ေစၿပီး ေက်းဇူးျပဳေပးတယ္။ သတၲဝါတိုင္းအတြက္ “ကံသာလွ်င္ အမိ၊ ကံသာလွ်င္ အဖ”လို႔ ဆိုၾကေပမယ့္၊ ကံက ေမြးမိဘနဲ႔တူၿပီး အာဟာရကေကြ်းေမြးျပဳစုထားတဲ့ ေကြ်းမိဘနဲ႔တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။
     ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားနဲ႔ျဖစ္ေစ ပါဠိစာေပနဲ႔ျဖစ္ေစ အထိုက္အေလ်ာက္ ရင္းႏွီးဖူးသူအားလံုးလိုလိုက “သတၲဝါမွာ အစာ”ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔လဲ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ရွိၾကပါတယ္။ အားလံုးကပဲ “အာဟာရ”ဆိုတဲ့ ပါဠိကို “အစာ”လို႔ျမန္မာျပန္ထားၾကလို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္  “အစာ”လို႔ေခၚတဲ့ “အာဟာရ” တရားဟာ ႐ုပ္အာဟာရ၊ နာမ္အာဟာရ ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိတာကိုေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္သိသူနည္းပါတယ္။ အမွန္က ႏွစ္မ်ိဳးရွိတာပါ၊ ႐ုပ္အစားအစာနဲ႔ နာမ္အစားအစာလို႔ ေခၚခ်င္ေခၚႏိုင္ပါတယ္။
        ႐ုပ္အာဟာရက ေဘာ္ဒီ လို႔ေခၚတဲ့ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီး တည္တန္႔ေရးအတြက္ ေက်းဇူးျပဳေပးပါတယ္။ ဒါကို ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္မွာ-
       “ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ ဣမႆ ကာယႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ = အျပင္အပ(ဗဟိဒၶ)မွာရွိတဲ့ ထမင္းလုတ္၊ ဟင္းလုတ္၊ အေဖ်ာ္၊ မုန္႔စသည္မွာပါတဲ့ အဆီဩဇာဆိုတဲ့ အာဟာရဓာတ္က၊ ဒီခႏၶာကိုယ္ ႐ုပ္အေပါင္းကို ႐ုပ္အာဟာရပစၥယသတၲိနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေထာက္ပံ့ေပးတယ္” လို႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။. နာမ္အာဟာရနဲ႔ ပတ္သက္လို႔က်ေတာ့ -
      “အ႐ူပီေနာ အာဟာရာ သမၸယုတၲကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ = နာမ္အာဟာရတရားေတြကေတာ့ အတူတကြ ျဖစ္ေဖာ္ျဖစ္ဖက္ နာမ္တရားေတြနဲ႔ ဒီနာမ္တရားေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စိတၲဇ႐ုပ္တရားေတြကို နာမ္အာဟာရ ပစၥယသတၲိနဲ႔  ေက်းဇူးျပဳ ေထာ က္  ပံ့ေပး တယ္” လို႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။
      ဒီ႐ုပ္အာဟာရ နာမ္အာဟာရႏွစ္မ်ိဳးလံုးတို႔ဟာ ခႏၶာကိုယ္ဆိုတဲ့ သက္ရွိအိမ္ႀကီးကို မယိုင္လဲ မၿပိဳကြဲေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ အတြက္ ပကတိအိမ္ႀကီးကို ေထာက္ကန္ေပးထားတဲ့ က်ားသေဘာမ်ိဳးနဲ႔တူတယ္လို႔ အ႒ကထာဆရာက ဥပမာေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ အာဟာရပစၥေၥေယာ = မယိမ္းမယိုင္၊ ခိုင္ေစေသာအား၊ ေထာက္သည့္က်ားသို႔။ ႏွစ္ပါးသဟဇံ၊ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္အား၄င္း၊ ေလးတန္ သႏၱတိ သမု႒ာနိက႐ုပ္အာ၄င္း၊ ယထာကၠမ၊ ဒြါဒကမ်ိဳးတူတြင္၊ ေဆာင္ယူေထာက္ပံ့ျခင္းဟူေသာ အာဟာရ သတၲိ ထူူးးျဖင့့္္ ၊့၊  ေက်းဇူူးးျပဳျခင္္းး လကဏၡဏာရွွိိေိေသာ ဖႆ၊ ေစတနာ၊ ဝိညိညာဏ္ဟ္ဟူေူေသာ နာမ္အ္အာဟာရသံုံုံးးပါး၊ အဇၩတ္ဗ္ဗဟိ၊ စတုသုသမု႒ု႒ာနိကိက ဩဇာဟူေသာ ႐ုပ္အာဟာရပစၥညၥည္း တရာ၄င္း” လို႔ အနက္ျမန္မာ ျပန္ထားပါတယ္။
      ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္မ်ိဳးတို႔နဲ႔ ဘဝကို တည္ေဆာက္ထားရတဲ့ လူ႔ဘံုသား၊ နတ္ဘံုသား၊ ႐ူပျဗဟၼာ ဘံုသားတို႔မွာ သက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္တရားနာမ္တရား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုပဲ အၿမဲမျပတ္ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အာဟာရဓာတ္မ်ား လိုအပ္ပါတယ္။ ႐ုပ္အတြက္ ႐ုပ္အာဟာရ၊ နာမ္အတြက္ နာမ္အာဟာရ အေထာက္အပံ့ရေနမွသာ ပံုမွန္သက္ရွင္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ၾကတာပါ။
       ႐ုပ္အာဟာရဆိုတာ အျပင္ပ ဗဟိဒၶမွာရွိတဲ့ ထမင္းလုတ္၊ ဟင္းလုတ္၊ မုန္႔ပဲသေရစာစတဲ့ အစားအစာမ်ားထဲမွာပါတဲ့ အဆီဩဇာ ဓာတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆီဩဇာဓာတ္ဟာ သူခ်ည္း သီးျခားထုတ္ၿပီး အလုတ္အေလြ႕ျပဳလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ဩဇာဓာတ္တည္ရွိေနတဲ့ထမင္း ဟင္းစသည္ကို အလုတ္အေလြ႕ျပဳလိုက္တဲ့အခါ ဩဇာဓာတ္ကလဲ ပါလာၿပီျဖစ္လို႔ က်မ္းဂန္မ်ားမွာေတာ့ “ကဗဠီကာရ အာဟာရ= အလုတ္အေလြ႕ကို မျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ျပဳႏိုင္သလိုျဖစ္တဲ့ အာဟာရ”လို႔ ဆိုပါတယ္။
       လူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးဆိုတာ ကမၼဇ႐ုပ္၊ စိတၲဇ႐ုပ္၊ ဥတုဇ႐ုပ္၊ အာဟာရဇ႐ုပ္ဆိုတဲ့ ႐ုပ္ႀကီးေလးမ်ိဳး စုေပါင္းဖြဲ႔ထားတာပါ။
      ဒီ႐ုပ္ေလးမ်ိဳးထဲမွာ အာဟာရဇ႐ုပ္က သက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ။ အသစ္အသစ္စားသံုးသမွ် အစားအစာထဲက ဩဇာဓာတ္ေတြဟာ အာဟာရဇ ႐ုပ္ေတြကို ျဖစ္ေစတတ္သလို၊ က်န္တဲ့ ႐ုပ္သံုးမ်ိဳးတို႔ ရွင္သန္ေရးကိုလည္း အေထာက္အပံ့ျပဳေပးပါတယ္။
      အဲဒီလို ႐ုပ္ခႏၡာအေဆာက္အဦႀကီးၿပိဳလဲပ်က္စီးမသြားေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးထားတတ္လို႔ “က်ား”နဲ႔ တူတယ္လို႔ဆိုတာပါ။ (ယိုင္လာတဲ့ အေဆာက္အဦ၊ သစ္ပင္၊ တံတားစသည္တို႔ကို မယိုင္မလဲေအာင္ ေထာက္ေပးတားရတာကို “က်ားကန္ေပးတယ္” လို႔ ေခၚပါတယ္၊ အဲဒီ  “က်ား” ကိုေျပာတာပါ)။
      နာမ္တရားေတြ ရွင္သန္ျဖစ္တည္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေနတဲ့ အာဟာရကေတာ့ အာ႐ံုနဲ႔ေတြ႕ထိေပးတဲ့ ဖႆရယ္၊ ကံလို ႔ေခၚတဲ့ ေစတနာရယ္၊ အာ႐ံုကိုသိတတ္တဲ့ ဝိညာဏ္ရယ္၊ သံုးပါးျဖစ္ပါတယ္။ နာမ္အာဟာရက သံုးပါး၊ ႐ုပ္အာဟာရက တစ္ပါး၊ အားလံုးေပါင္းရင္ အာဟာရေလးပါးျဖစ္ပါတယ္။
     ဘဝတစ္ခု ရွင္သန္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အက်ိဳးပစၥယုပၸန္တရားေတြျဖစ္ေပၚျပည့္စံုလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အျခားတရားေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိၾကေပမယ့္ ႐ုပ္ေရာ နာမ္ပါ ခႏၶာငါးပါးတည္တန္႔ေရးအတြက္ ဒီတရားေလးမ်ိဳးတို႔ကသာ အေရး အပါဆံုးျဖစ္လို႔ ဒီတရားေလးမ်ိဳးကိုသာ အာဟာရ(အေထာက္အပံ့)ပစၥည္းတရားမ်ားလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။
     (၁) အစားအစာထဲမွာပါတဲ့ ဩဇာဓာတ္က ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္ႀကီးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးတာကေတာ့ လူတိုင္းလိုလို နဲနဲသေဘာေပါက္လို႔ ရၾကမွာပါ။ ဖႆ၊ ေစတနာ(ကံ)၊ ဝိညာဏ္တို႔က ဒီဘဝခႏၶာႀကီး ရွင္သန္ေရးမွာ တျခားနာမ္တရားေတြထက္ အေရးပါတဲ့အေထာက္ အပံ့ေတြ ဘယ္လိုေပးသလဲ ဆိုတာ ကေတာ့ သေဘာေပါက္သူ နည္းပါလိမ့္မယ္။ အတၲဝါဒ အေတြးအထင္ကေန အနတၲဆိုတဲ့ အသိအျမင္ကို ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးမွာ ဒီအာဟာရ တရားတို႔က အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ နည္းနည္းေတာ့ သိထားမွ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းမွာလဲ ထပ္ေျပာပါဦးမယ္၊ အခု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႀကိဳတင္ သိထားသင့္တာကေတာ့ -
     (၂) သက္ရွိဘဝတစ္ခုဆိုတာ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္နဲ႔စတာပါ။ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာဘဝတစ္ခုမွာ အဲဒီ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္စိတ္ ကေလးျဖစ္ေပၚေအာင္ ေစတနာ(ကံ)က ပို႔ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္မွာ  “သခၤါရပစၥယာ ဝိညာဏံ =သခၤါရေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶ ဝိညာဏ္ျဖစ္တယ္” ဆိုတာ ဒါကိုေျပာတာပါ၊ ဒီမွာပါတဲ့ သခၤါရရယ္၊ ကံရယ္၊ ေစတနာရယ္က သံတူေၾကာင္းကြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတိတ္ကံလို႔ လည္းေခၚ သခၤါရလို႔လည္း ေခၚတဲ့ “ေစတနာ” ကို အာဟာရလို႔ေခၚပါတယ္။
     (၃) ပဋိသေႏၶစိတ္ကေလး ပထမအႀကိမ္မွာ စၿပီးျဖစ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ အဲဒီပဋိသေႏၶစိတ္နဲ႔ အတူ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးရဲ႕ အေျခခံ ျဖစ္တဲ့ ကာယပသာဒ မ်ိဳးေစ့ပါဝင္တဲ့ ႐ုပ္ဆယ္ခုအုပ္စု (ဒသကကလာပ္)ရယ္၊ ေယာက်ာ္း မိန္းမျဖစ္ေစတဲ့ ပုရိသဘာဝ သို႔မဟုတ္ ဣတၳိဘာဝ႐ုပ္ ပါဝင္တဲ့ ႐ုပ္ဆယ္ခုအုပ္စုရယ္၊ နာမ္တရားတို႔ရဲ႕ တည္မွီရာ ႏွလံုးသားမ်ိဳးေစ့ျဖစ္တဲ့ ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္ပါဝင္တဲ့ ႐ုပ္ဆယ္ခုအုပ္စုရယ္ အားလံုးဆယ္မ်ိဳးစုသံုးစု (ကလာပ္သံုးစည္းလို႔လဲ ေခၚပါတယ္)ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ႐ုပ္ေတြဟာ စိတ္ခဏေပါင္း (၁၇) ခ်က္အထိသက္တမ္းရွိပါတယ္။ (႐ုပ္က စိတ္ထက္(၁၇)ဆ သက္တမ္းပိုၿပီး ၾကာၾကာခံတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ)
      ဒါေပမယ့္ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္ရဲ႕ ေနာက္မွာ ဘဝင္ ဝိညာဏ္ စတဲ့ စိတ္ေတြက ဆက္ျဖစ္ေပးေနမွသာ ဒီ႐ုပ္ေတြ သက္တမ္းျပည့္ လဲ ေနႏိုင္ မယ္၊ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္တဲ့ ဝိညာဏ္ စိတ္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စိတၲဇ႐ုပ္ေတြေရာ၊ အေအးအပူ အားေလ်ာ္ စြာ ေပါက္ဖြားျဖစ္ေပၚတဲ့ ဥတုဇ ႐ုပ္ေတြေရာ၊ အစားအစာမွာပါတဲ့ ဩဇာေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အာဟာရ႐ုပ္ေတြေရာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သမွ် နာမ္ေတြ ႐ုပ္ေတြ ဆက္ၿပီးျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ (အဲဒီလို ျဖစ္ခ်ီ ပ်က္ခ်ီနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တရစပ္ျဖစ္တည္ေနရတာကိုပဲ သက္ရွိသံသရာ ခရီးသည္ လို႔ ေခၚဆို ရတာပါ။) အဲဒီလို ေနာက္ေနာက္ျဖစ္တဲ့ နာမ္ေတြနဲ႔ ႐ုပ္ေတြျဖစ္ေပၚေအာင္ကိုေတာ့ ပဋိသေႏၶစိတ္ကေလး ကပဲ ေဖာ္ေဆာင္ေထာက္ပံ့ ေပး ပါတယ္။ “ ဝိညာဏ ပစၥယာ နာမ႐ူပံ = ဝိညာဏ္ေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ျဖစ္တယ္” ဆိုတာ ဒါကို ေျပာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ “ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္”  ကေလးကိုလဲ အာဟာရလို႔ ေခၚပါတယ္။
     (၄) အဲဒီေနာက္ လူပဲ နတ္ပဲရယ္လို႔ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာၿပီး သံသရာခရီးရွည္ႀကီးကို ရွင္သန္စြာ ဆက္လက္သြားႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း တဏွာနဲ႔အသက္ဆက္ၿပီး တဏွာ(သမုဒယ)နဲ႔ပဲ ခရီးဆက္ေနၾကရတာပါ။ အဲဒီတဏွာ ဆိုတာ ေဝဒနာ ရွိမွ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေဝဒနာကလဲ အျပင္အာ႐ံု အတြင္းအာ႐ံုဆိုတဲ့ အာ႐ံုေတြနဲ႔ ေတြ႕ထိေပးတဲ့ ဖႆရွိမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
     ပစၥဳပၸန္မွာ အာ႐ံုကို ေကာင္းဆိုးခြဲျခားခံစားႏိုင္ေရးမွာ ဖႆကသာ အဓိကေဖာ္ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ တာျဖစ္လို႔ ဖႆေစတသိက္ကိုလဲ အာဟာရလို႔ေခၚပါတယ္။
   ေဒသနာေဟာ႐ိုး ေဟာစဥ္အရ “ဖႆ၊ေစတနာ၊ ဝိညာဏ္” လို႔ ေဟာေပမယ့္ ျဖစ္စဥ္အရကေတာ့ “ေစတနာ၊ ဝိညာဏ္၊ ဖႆ” လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ သံသရာမွာ ႐ုပ္ေတြ နာမ္ေတြ မ်ိဳးဆက္မျပတ္ႏိုင္ဘဲ ဆက္လက္ရွင္သန္ျဖစ္တည္ေနေရးမွာ ဒီတရားသံုးခုရဲ႕ အေထာက္အပံ့က အဓိကအေရးပါတဲ့ အတြက္ ဒီတရားသံုးမ်ိဳးကို နာမ္အာဟာရ ပစၥည္းတရားသံုးပါးလို႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။
    ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစားအစာထဲမွာပါတဲ့ ဩဇာဆိုတဲ့ ႐ုပ္အာဟာရတရားက တစ္ဘဝတာ အသက္ရွင္ေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့တဲ့အာဟာရပစၥည္းျဖစ္တယ္။ ဖႆçေစတနာçဝိညာဏ္ဆိုတဲ့ နာမ္အာဟာရတရားမ်ားကေတာ့ တစ္ဘဝၿပီး တစ္ဘဝဆိုတဲ့ သံသရာခရီးရွည္ႀကီး မဆံုးတမ္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွင္သန္ေနေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အာဟာရပစၥည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သေဘာေပါက္လာ ပါလိမ့္ မယ္။
    ထပ္ၿပီးေတာ့ စိစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ “ဘဝခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတရားေလးပါးတို႔က အၿမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကပ္ျပဳျပင္ေပးေနတယ္” လို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ သိထားၾကတဲ့အေၾကာင္းတရားေလးပါးထဲက အခု အာဟာရပစၥည္းမွာ
    ကံရယ္၊ စိတ္ရယ္၊ အာဟာရရယ္ သံုးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေနတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံက “ ေစတနာဟာရ” ဆိုတဲ့ အမည္ခံတယ္။ စိတ္က ဝိညာဏာဟာရ ဆိုတဲ့ အမည္ခံထားပါတယ္။ အာဟာရက အာဟာရပါပဲ။ ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ေတြကလဲ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္နဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ လိုလိုမွာပဲ စၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
    ဘဝသစ္တစ္ခုမွာ ပဋိသေႏၶကစလို႔ ဒီ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရတို႔ရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈနဲ႔ ကလလေရၾကည္အျဖစ္ကေန ဆင့္ကဲ တိုးတက္ႀကီးထြား လာရမႈျဖစ္စဥ္ကို မသိတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕လူေတြမဆိုထားနဲ႔ နတ္ေတြေတာင္ ေယာင္တိ ေယာင္မွားျဖစ္ကုန္ၿပီး “သတၲဝါဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္ သတၲဝါ လို႔ ေခၚစရာ အတၲေကာင္ကေလးက အမိဝမ္းမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္ေျခလက္အဂၤါပါမက်န္ အျပည့္အစံုျဖစ္ၿပီး ႀကီးထြားလာၾကတာ ျဖစ္တယ္၊ ပင္ကိုယ္က အတၲဆိုတဲ့ အေကာင္ေလး မရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေျခလက္အဂၤါေတြ၊ မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာစတာေတြ၊ သိတတ္တဲ့ စိတ္ဆိုတာ ေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ” ဆိုတဲ့ အေတြးေခါင္မႈေတြ အယူမွားမႈေတြ ျဖစ္ကုန္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဟာရပစၥည္းနဲ႔ သတၲဝါတို႔ရဲ႕ ဆင့္ကဲတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကို အေသအခ်ာေလ့ လာနားလည္ထားဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲနဲထပ္ခ်ဲ႕ေျပာပါဦးမယ္။
    ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕အနီးက ဣႏၵကူဋေတာင္မွာရွိတဲ့ ဣႏၵကနတ္ဘီလူးရဲ႕ နတ္ဗိမာန္မွာ သီတင္းသံုးေနစဥ္က ဗိမာန္ရွင္ ျဖစ္တဲ့ ဣႏၵကနတ္ဘီလူးက ဘုရားရွင္ကို -
    “အရွင္ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူသမွ် ဘုရားအဆူဆူတိုင္းပဲ ႐ုပ္ကို အသက္၊ ဇီဝ၊ အတၲဆိုတာ မရွိဘူး” လို႔ခ်ည္း ေဟာေတာ္မူၾကပါတယ္။
    ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ဒီသတၲဝါေတြဟာ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို ရရွိႏိုင္မလဲ။ သတၲဝါေတြရဲ႕ အ႐ိုးေတြ၊ အသားဆိုင္ေတြဆိုတာကေရာ ဘယ္ကေနေရာက္လာပါသလဲ။ ဒီသတၲဝါဟာ ဘာေၾကာင့္ ေတာင္ရဲ႕ လိႈင္ေခါင္းသဖြယ္ျဖစ္တဲ့ အမိဝမ္းတိုက္မွာ ကိန္းေအာင္းေနႏိုင္ပါသလဲ” ဆိုၿပီး ေမးပါတယ္။(သဂါထာဝဂၢ၊ယကၡသံယုတ္-၂၀၈)

အဲဒီမွာ ဘုရားရွင္က -

(၁) ပထမံ ကလလံ ေဟာတိ = ပထမသတၲာဟ(ရက္သတၲပတ္)မွာ ကလလေရၾကည္ျဖစ္တယ္။

(၂) ကလလာ ေဟာတိ အဗၺဳဒံ = အဲဒီေနာက္ ဒုတိယပတ္မွာ အျမႇဳပ္ကေလးျဖစ္တယ္။

(၃) အဗၺဒါ ဇာယေတ ေပသိ = အဲဒီေနာက္ တတိယပတ္မွာ နီနီေထြးေထြး အသားတစ္ကေလးျဖစ္တယ္။

(၄) ေပသိ နိဗၺတၲ ေတ ဃေနာ = အဲဒီေနာက္ စတုတၳပတ္မွာ ခပ္မာမာအသားတံုးကေလး ျဖစ္လာတယ္။

(၅) ဃနာ ပသာခါ ဇာယႏၱိ = အဲဒီေနာက္ ပဥၥမပတ္မွာ ေခါင္းçေျခႏွစ္ဘက္၊ လက္ႏွစ္ဘက္ျဖစ္မည့္ ေနရာငါးခုမွာ ခက္မငါးျဖာလို႔ေခၚတဲ့ အဖုကေလးငါးခုျဖစ္လာတယ္။

(၆) ေကသာ ေလာမာ နခါပိစ = ေနာက္ေတာ့ ဆံပင္၊ ေမြးညႇင္း၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္းစတဲ့ အဂၤါရပ္အစိတ္အပိုင္းေတြလဲ အခါအားေလ်ာ္စြာ လူ႔အဂၤါရပ္စံုေအာင္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္” ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားက ျပန္ရွင္းျပပါတယ္။

လူတိုင္းအၾကမ္းဖ်င္းသေဘာေပါက္ၾကတာကေတာ့ သတၲဝါ(အထူးသျဖင့္ လူ)ေတြဟာ အမိအဖတို႔ရဲ႕ ဗီဇေသြးႏွစ္မ်ိဳးတို႔ ေပါင္းစပ္ရာကေန လူရယ္လို႔ ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ပဲ မွတ္ထင္တတ္ပါတယ္။
     ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာက်မ္းမ်ား အလိုအရေတာ့ လူတစ္ေယာက္ ဘဝတစ္ခုမွာ ပဋိသေႏၶ စတင္ျဖစ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ (၁)အမိအဖတို႔ ဗီဇေသြးႏွစ္ခုေပါင္းဆံုမိျခင္း၊ (၂) အမိရဲ႕ သားအိမ္က လစဥ္ စြန္႔ပစ္ရမည့္ ဥတုေသြးညစ္တို႔ ပယ္စြန္႔သန္႔စင္ၿပီးခ်ိန္ျဖစ္ျခင္း၊ (၃) ဘဝေဟာင္းမွ ဘဝသစ္ကို ကူးေျပာင္းျဖစ္ေပၚမည့္ ဂႏၶဗၺေခၚတဲ့ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္မ်ိဳးေစ့ေလး ေရွး႐ႈတည္ျခင္းဆိုတဲ့ အဂၤါရပ္သံုးခု စံုညီမွ သတၲဝါတို႔ရဲ႕ ဘဝသစ္တစ္ခု ပဋိသေႏၶေနမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚပါတယ္။
     အဲဒီသံုးခ်က္ထဲက “ဂႏၶဗၺဓာတ္” ဆိုတာ အတိတ္ကံရဲ႕ သတၲိအရ ဘဝသစ္တစ္ခုမွာ ပဋိသေႏၶျဖစ္တည္မယ့္ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္နဲ႔ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးေစ့ပါပဲ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္နဲ႔ ကမၼဇ႐ုပ္ေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အတိတ္ကံရဲ႕ ကမၼသတၲိဓာတ္ တစ္ခုပါပဲ။
    ဒီကမၼသတၲိျဖစ္တဲ့ ဂႏၶဗၺဓာတ္ထဲမွာ ကံပါရမီတို႔ရဲ႕ သတၲိေတြလဲ ပါဝင္ပါတယ္။ ကံေကာင္းျခင္းတို႔ ဉာဏ္ေကာင္းျခင္းတို႔ရဲ႕ အေျခခံေတြဟာ ဒီအထဲမွာ ပဋိသေႏၶစတည္ခ်ိန္ကတည္းက ပါဝင္ၿပီးသားပါ။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကံခ်င္း ပါရမီဓာတ္ခံခ်င္း ကြဲျပားသလို
   ကံေကာင္းတာခ်င္း ဉာဏ္ေကာင္းတာခ်င္းလဲ အေျခခံ ဂႏၶဗၺဓာတ္မွာကတည္းက ကြဲဲျပားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ တစ္မိဝမ္းခ်င္းအတူ သက္ဆင္းၾကတဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမခ်င္းျဖစ္ေပမယ့္ ကံခ်င္း ဉာဏ္ခ်င္း ဥပဓိ႐ုပ္ခ်င္း ကြဲျပားျခားနားၾကတာပါ။ လူအမ်ား ေျပာေျပာေနတဲ့ အေျခခံဗီဇဓာတ္ ဆိုတာ ဗုဒၶဝါဒ အဘိဓမၼာအရကေတာ့ အခုေျပာခဲ့တဲ့ ဂႏၶဗၺဓာတ္ကို ေခၚတာပါပဲ။
 
႐ုပ္တို႔ စျဖစ္ပံု

     အမိအဖတို႔ရဲ႕ဗီဇေသြးႏွစ္ခုရယ္၊ ဂႏၶဗၺဓာတ္ရယ္ စင္ၾကယ္တဲ့ အမိဝမ္းသားအိမ္အတြင္းဆံုမိၿပီး ပဋိသေႏၶရယ္လို႔ ျဖစ္လိုက္ခ်ိန္မွာ အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း နာမ္တရားအျဖစ္နဲ႔ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္စိတ္နဲ႔ ေစတသိက္ (၃၃)ခုတို႔ရယ္၊ ႐ုပ္တရားကေတာ့ ကာယဒသက၊  ဘာဝဒသက၊ ဝတၳဳဒသကဆိုတဲ့ ကမၼဇ႐ုပ္ကလာပ္သံုးစု(သံုးစည္း)တို႔ရယ္ တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ပါတယ္။
    အဲဒီစၿပီးျဖစ္တဲ့ ပဋိသေႏၶစိတ္ကေလးရဲ႕ “ဥပါဒ္” ၿပီးေတာ့ ႒ီ ဆိုတဲ့အခိုက္ကေလးေရာက္ခ်ိန္ကစၿပီး ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဥတုဇ ႐ုပ္ေတြ ဆိုတာလဲ ခဏမစဲ တသဲသဲလို႔ ဆိုရေလာက္ေအာင္ စိတ္တစ္ခဏစာအခ်ိန္တိုင္းမွာ မျပတ္တရစပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပဋိသေႏၶေနာင္ ပထမဘဝင္စိတ္ ကေလးစျဖစ္ခ်ိန္ကစၿပီး စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စိတၲဇ႐ုပ္ေတြလဲ ျဖစ္လာပါတယ္။
    ပထမဆံုးပဋိသေႏၶစၿပီး ျဖစ္ခ်ိန္ကစၿပီး ရက္သတၲတစ္ပတ္စာအခ်ိန္အတြင္းမွာ သေႏၶသားဆိုတာ ကလလေရၾကည္ကေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္၊ အရြယ္ပမာဏကလဲ ဝမ္းတြင္းေမြး ဆိတ္သားငယ္ရဲ႕ အေမြးမွ်င္ကေလးတစ္ေခ်ာင္းကို ဆီထဲႏွစ္ၿပီး ခါထုတ္လိုက္တဲ့အခါ အဲဒီအေမြးမွ်င္ေလးရဲ႕ ထိပ္မွာ ကပ္က်န္ေနတဲ့ ဆီၾကည္ပမာဏေလာက္ပဲ ရွိပါသတဲ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာ ဘဝင္စိတ္ ေစတသိက္ဆိုတဲ့  နာမ္တရားေတြေရာ၊ ကမၼဇ႐ုပ္၊ ဥတုဇ႐ုပ္၊ စိတၲဇ႐ုပ္ဆိုတဲ့ ႐ုပ္သံုးမ်ိဳးေရာရွိေနၿပီ။ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ဂႏၶဗၺဓာတ္ကေလးပါ စုေပါင္း ပါဝင္ထားတာျဖစ္ လို႔ ကံမ်ိဳးေစ့ ဉာဏ္မ်ိဳးေစ့ေတြလဲ အျပည့္အစံုပါေနပါၿပီ။
     ေနာက္ ဒုတိယရက္ သတၲပတ္ေရာက္ေတာ့ ဆီၾကည္ကေလးကေန “အျမႇဳပ္”ကေလးအျဖစ္ေျပာင္လာတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္အထိလဲ ႐ုပ္က အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ သံုးမ်ိဳးပဲ ရွိပါေသးတယ္။
   တတိယရက္ သတၲပတ္ေရာက္ေတာ့ အျမႇဳပ္ကေလးကေန ေသြးနီခဲေလးလို “သားတစ္”ဆိုတာျဖစ္လာတယ္။ သားတစ္ဆိုေပမယ့္ အသားတံုးလို မာမာခဲခဲမဟုတ္ေသးဘူး ဂ်ယ္ရီလို ေသြးပ်စ္ခဲခဲေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီတတိယပတ္ေရာက္တဲ့အခါ မိခင္စားေသာက္တဲ့ အစားအစာ မ်ားကတစ္ဆင့္ ဒီသေႏၶသားေလာင္းတစ္ကေလးဆီကို အာဟာရဇ႐ုပ္ေတြ စၿပီးပို႔ေပးၿပီ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႐ုပ္ေလးမ်ိဳးစံုၿပီး၊
    ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရအေၾကာင္းတရားေလးမ်ိဳးလံုး ေပါင္းဆံုမိၿပီျဖစ္သလို အာဟာရေလးမ်ိဳးလံုးလဲ ျပည့္စံုပါၿပီ။  “အတိတ္ကံေစတနာ က ေစတနာ ဟာရ၊ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္က ဝိညာဏာဟာရ၊ အာ႐ံုေတြနဲ႔ ေတြ႕ထိတာက ဖႆာဟာရ၊ မိခင္ဆီကေနတဆင့္ရတဲ့ ဩဇာဓာတ္ဟာ ႐ုပ္အာဟာရျဖစ္ပါတယ္။” ထမင္းလုတ္၊ ဟင္းလုတ္ထဲမွာပါတဲ့ ဩဇာဓာတ္ကေလးေတြဟာ အာဟာရဇ႐ုပ္ကိုေတာ့ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ဇနက သတၲိနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေပးပါတယ္။   ၾကြင္းတဲ့ ကမၼဇ႐ုပ္၊ စိတၲဇ႐ုပ္၊ ဥတုဇ႐ုပ္ေတြကိုေတာ့ ဥပထမၻကသတၲိနဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္...

     “ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ = ဩဇာလို႔ေခၚတဲ့ အာဟာရဓာတ္ကေလးဟာ။ ဣမႆ ကာယႆ = ခႏၶာကိုယ္ႀကီးတစ္ခုလံုး (႐ုပ္ေလးမ်ိဳးလံုး)ကိုပဲ။ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ = အာဟာရသတၲိနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတယ္လို႔ ဆိုရတာပါ။
     အေၾကာင္းတရားေလးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ေလးမ်ိဳးလံုးစံုညီတဲ့အခါ တစ္မ်ိဳးကတစ္မ်ိဳးကို အျပန္အလွန္ေထာက္ကူေပးတဲ့အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ႀကီးထြားမႈ၊ တိုးတက္မႈေတြလဲ ပိုၿပီးသိသာျမန္ဆန္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စတုတၳပတ္မွာ အဆိုင္အခဲ ခပ္မာမာကေလးျဖစ္ လာတယ္။ ပဥၥမပတ္မွာ ခက္မငါးျဖာ (ေခါင္း၊လက္ႏွစ္ဘက္၊ေျခႏွစ္ဘက္)ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အဖုေလးငါးဖုေပၚလာၿပီ။ အဲဒီေနာက္ ရက္သတၲ(၇)ပတ္ေျမာက္ေလာက္ကစၿပီး မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာစတဲ့ အဂၤါေတြေပၚေပါက္တယ္။ ရက္သတၲ(၁၁)ပတ္ေလာက္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ဆံပင္၊ ေမြးညႇင္း၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္းတို႔ပါ စံုလင္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
     ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဒီ႐ုပ္ျဖစ္စဥ္ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ေတြကို ဣႏၵကနတ္ဘီလူးႀကီးကို ရွင္းျပေနတာပါ။ သင္ထင္သလို အတၲေကာင္ ကေလးေၾကာင့္ အဂၤါေတြျပည့္စံုႀကီးထြားလာၾကတာ မဟုတ္ဘူး၊ ကံçစိတ္çဥတုçအာဟာရဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတရားေလးပါးတို႔က စုေပါင္း ေထာက္ပံ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။

 အာဟာရ ဒုတိယပုိင္းကုိ ဆက္လက္ေဖၚျပေပးသြားပါမည္။
2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET