မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ ဗုဒၶစက္

IMG 7952

(အရွင္ေကလာသ) ဓမၼာစရိယ၊ B.A.(Philo)M.A.(Buddhism)

'ေၾသာင္း တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ ဗုဒၶစက္' ဘုရားရွိခုိး၌ ပါေသာ တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ စက္လကၡဏာေတာ္မ်ားကို အေသးစိတ္ သိလိုပါ သည္ ဘုရား။ထိုစက္လကၡဏာမ်ားသည္ျမတ္စြာဘုရား၏ေျခေတာ္၌မည္ကဲ့သို႔တည္ေနပါသနည္း။                                                                                                              ဦးျမသိန္း ------------------------------------------

ဗုဒၶစက္ စက္ဆိုတာ ပါဠိလို စကၠ၊ ျမန္မာလို အဝိုင္းအ၀န္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶရဲ႕ ေျခဖဝါးေတာ္မွာပါတဲ့ စက္ဝိုင္းပုံကို ဗုဒၶစက္လို႔ ေခၚမွာေပါ့။ တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ ဆိုတာကေတာ့ အဲဒီ စက္ဝိုင္းကို စနစ္တက် ပတ္ဝန္းေနတဲ့ အၿခံအရံ မဂၤလာ အမွတ္အသားေတြပါပဲ။ မဟာပဒါနသုတ္ (ဒီ ၂၊ ၂၇)အဖြင့္ အ႒ကထာ (ဒီ-႒ ၂၊ ၃၇) မွာ စက္လကၡဏာ ၃၉-ခုေလာက္ ေတြ႕မိပါတယ္။ အနာဂတဝံသအ႒ကထာ (ေပမူ၊ မ-ဝမ္း၊ မ-ေက်ာ)နဲ႔ ဇိနာလကၤာရဋီကာ (ပုံႏွိပ္မူ၊ စာ-၅၇)မွာေတာ့ ၁ဝ၈-မ်ဳိး ေဖာ္ျပပါတယ္။ အဲဒီ စက္ဝိုင္းနဲ႔ အကြက္ေတြက ဘယ္လို တည္ေနသလဲ၊ အဲဒီ တစ္ရာ့ရွစ္မ်ဳိးက ဘာေတြလဲ ဆိုတာကို

.

 

ပဌမ ေက်ာ္ေအာင္စံထားဆရာေတာ္ ေရးသားတဲ့ 'စကၠဂၤဝိနိစၧယဒီပနီ'က်မ္းကို အဓိက မွီျငမ္းျပဳၿပီး ေတာင္ခြင္ ဆရာေတာ္ရဲ႕ 'စကၠလကၡဏသေခၤပ'က်မ္းမွ ျခားနားခ်က္ အခ်ဳိ႕ကိုပါ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ပါဒနက္သန္ 'ပါဒနက္သန္'လို႔ေခၚတဲ့ ေအာက္ပါ ၁၂-ဂါထာကို ပင္းယေခတ္စာဆို အဘိဓာန္ဋီကာက်မ္းျပဳ စတုရဂၤဗလအမတ္ ေရးသား ခဲ့ပါတယ္။ က်က္မွတ္လိုသူ အတိအက် သိလိုသူတို႔ လြယ္ကူေစရန္နဲ႔ တိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့ ပါဒနက္သန္ ဂါထာေတာ္ေတြကို ေဖာ္ ထုတ္ရန္ပါ ရည္႐ြယ္ၿပီး ပါဠိကိုေရာ ေက်ာ္ေအာင္စံထားဆရာေတာ္ ေရးတဲ့ နိႆယကိုပါ အစအဆုံး ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီပါဠိ နဲ႔ အနက္ကို ဖတ္ရင္ တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ စက္လကၡဏာေတြကို နားလည္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

၁။ ပါေဒသု ယႆ ဇာတာနိ၊ ေဒြ စကၠာနိ သကမၼေတာ။    နာနာကာေရဟိ ပုဏၰာနိ၊ ဝေႏၵ တံ ပုရိသုတၱမံ။

ယႆ ပုရိသုတၱမႆ၊ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရား၏။ ပါေဒသု၊ ေျခေတာ္တို႔၌။ သကမၼေတာ၊ ေကာင္းမႈေတာ္ေၾကာင့္။ ဇာတာနိ၊ ျဖစ္ကုန္ေသာ။ နာနာကာေရဟိ၊ အထူးထူးေသာ အကန္႔အကြပ္ ပုံေတာင္းတို႔ျဖင့္။ ပုဏၰာနိ၊ ျပည့္ကုန္ေသာ။ ေဒြ၊ ႏွစ္ပါး ကုန္ေသာ။ စကၠာနိ၊ စက္ေတာ္တို႔သည္။ သႏၲိ၊ ရွိကုန္၏။ တံ ပုရိသုတၱမံ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို။ အဟံ၊ ငါသည္။ ဝေႏၵ = ဝႏၵာမိ၊ ရွိခိုးပါ၏။

 

ေက်ာ္ေအာင္စံထားမူအရ ဒီဂါထာေနာက္မွာ ပါတဲ့ 'ဧေကကပါဒစကၠမွိ'စတဲ့ သုံးဂါထာမွာ မူရင္းက်မ္းျပဳသူ စတုရဂၤဗလရဲ႕စာ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ ေတာင္ခြင္မူမွာေတာ့ ဒီအမွတ္-၁ ဂါထာကိုပါ မေဖာ္ျပဘဲ ပါဒနက္သန္ ၁၁-ဂါထာသာ ေဖာ္ျပ ပါတယ္။

 

၂။ သတၱီ စ သိရိဝေစၧာ စ၊ နႏၵိယဝ႗ေမဝ စ။    ေသာဝတၱိေကာ ဝဋံေသာ စ၊ ဝၯမာနၪၥ ပီဌကံ။ (သတၱီ-၌ ဆန္းေၾကာင့္ ဒီဃ)။

ယႆ မေဟသိေနာ၊ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရား၏။ ပါေဒသု၊ ေျခေတာ္တို႔၌။ သတၱိ စ၊ လွံမလည္းေကာင္း။ သိရိဝေစၧာ စ၊ အိမ္မြန္ (အသေရရွိေသာ အိမ္)လည္းေကာင္း။ နႏၵိယဝ႗ေမဝ စ၊ ဇလပ္ပန္းလည္းေကာင္း။ ေသာဝတၱိေကာ၊ လည္ေရး သုံးဆင့္လည္းေကာင္း။ ဝဋံေသာ စ၊ ဦးေဆာက္ပန္းလည္းေကာင္း။ ဝၯမာနၪၥ၊ ထမင္းပြဲလည္းေကာင္း။ ပီဌကံ၊ ေ႐ႊသလြန္ (ေ႐ႊအင္းပ်ဥ္)လည္းေကာင္း။

ေသာဝတၱိေကာတိ ေသာဝတၱိအေဂၤါ (ဒီ-ဋီ ၂၊ ၃၇)အဖြင့္အရ လည္ေရးသုံးဆင့္ရွိေသာ ကိုယ္အဂၤါလို႔ ဆိုတဲ့အတြက္ အရစ္ သုံးခုပါ လည္ပင္းပုံ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ပါဠိပဒက်မ္းၫႊန္းမွာေတာ့ ေသာဝတၱိေကာ-ကို 'စၾကာ႐ုပ္ပုံ စက္လကၡဏာ'လို႔ ဆိုတယ္။ ေက်ာ္ေအာင္စံထားက ဝၯမာန-ကို ထမင္းပြဲလို႔ ယူတယ္။ တိပိဋက ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္မွာ ယင္းပုဒ္ကို 'ထမင္း အုပ္၊ ဘုရားေရွ႕ ၌ထားေသာ ေ႐ႊအုပ္ယြန္းအုပ္'လို႔ ဆိုတယ္။ ပါဒနက္သန္လကၤာမွာလည္း 'ထမင္းပြဲတည္ဟန္'လို႔ ဆိုတယ္။ ေတာင္ခြင္ကေတာ့ ဝၯမာန = ဦးေပါင္း၊ ပိ႒ကံ = စာပြဲတည္ခင္း အင္းပ်ဥ္ဝန္းလို႔ ကြဲျပားစြာ ဆိုပါတယ္။ 

၃။ အကၤုသေၪၥဝ ပါသာေဒါ၊ ေတာရဏံ ဆတၱေမဝ စ။  

  ခေဂၢါ စ တာလဝ႑ၪၥ၊ ေမာရဟတၴကဗီဇနီ။

အကၤုသေၪၥဝ၊ ခြၽန္းေတာင္းလည္းေကာင္း။ ပါသာေဒါ စ၊ ျပာသာဒ္လည္းေကာင္း။ ေတာရဏံ၊ တံခါးတိုင္လည္းေကာင္း။ ဆတၱေမဝ စ၊ ထီးျဖဴလည္းေကာင္း။ ခေဂၢါ စ၊ သန္လ်က္လည္းေကာင္း။ တာလဝ႑ၪၥ၊ ထန္း႐ြက္ယပ္လည္းေကာင္း။ ေမာရဟတၴကဗီဇနီ၊ ဥေဒါင္းၿမီးယပ္လည္းေကာင္း။

ဒီစက္လကၡဏာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေက်ာ္ေအာင္စံထားနဲ႔ ေတာင္ခြင္တို႔ ျခားနားခ်က္ မရွိ။ ၄။ ဥဏွီသံ မဏိပတၱၪၥ၊ ဒါမံ နီလုပၸလံ တထာ။    ရတၱံ ေသတုပၸလေၪၥဝ၊ ပဒုမံ ပု႑ရိကံ တထာ။

ဥဏွီသံ၊ သင္းက်ပ္ေတာ္လည္းေကာင္း။ မဏိ၊ ပတၱျမားလည္းေကာင္း။ ပတၱၪၥ၊ သပိတ္(ခြက္)လည္းေကာင္း။ ဒါမံ၊ ပန္းဆိုင္း လည္းေကာင္း။ နီလုပၸလံ၊ ၾကာညိဳလည္းေကာင္း။ တထာ၊ ထိုမွတပါး။ ရတၱဳပၸလံ၊ ၾကာနီလည္းေကာင္း။ ေသတုပၸလေၪၥဝ၊ ၾကာျဖဴလည္းေကာင္း။ ပဒုမံ၊ ၾကာပဒုမၼာလည္းေကာင္း။ တထာ၊ ထိုမွ တပါး။ ပု႑ရိကံ၊ ၾကာပု႑႐ိုက္လည္းေကာင္း။ အနာဂတဝံသအ႒ကထာမွာ ပဒုမၼာၾကာ မပါဘဲ ပု႑႐ိုက္ၾကာကို အျဖဴအနီ ခြဲျပေၾကာင္း၊ မဏိႏွင့္ပတၱကို တစ္ခုစီ ခြဲယူရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုံးလိင္ဆန္ ပတၱသဒၵါသည္ သပိတ္ဟူေသာ ခြက္အထူးကို ေဟာၾကာင္း၊ ဘုရားေျခေတာ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သပိတ္ပုံလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆုံးျဖတ္တယ္။  ေတာင္ခြင္က ဥဏွီသ = ေ႐ႊသင္းက်ပ္ဖ်ားႏွင့္တကြ မကိုဋ္၊ ပတၱ = စားခြက္အထူးလို႔ ဆိုတယ္။

 

၅။ ပုဏၰဂၣေဋာ ပုဏၰပါတိ၊ သမုေဒၵါ စကၠဝါဠကံ။   

ဟိမဝါ စ သိေန႐ူ စ၊ သူရိေယာ စႏၵိမာ တထာ။ (သိေန႐ူ-၌ ဆန္းေၾကာင့္ ဒီဃ)။

ပုဏၰဂၣေတာ၊ မုံညင္းစသည္ျဖင့့့္ ျပည့္ေသာ အိုးလည္းေကာင္း။ ပုဏၰပါတိ၊ မုံညင္းစသည္ျဖင့္ ျပည့္ေသာ ဖလားလည္း ေကာင္း။ သမုေဒၵါ၊ သမုဒၵရာလည္းေကာင္း။ စကၠဝါဠကံ၊ စၾကဝဠာလည္းေကာင္း။ ဟိမဝါ စ၊ ဟိမဝႏၲာေတာင္လည္း ေကာင္း။ သိေန႐ု စ၊ ျမင္းမိုရ္ေတာင္လည္းေကာင္း။ သူရိေယာ စ၊ ေနလည္းေကာင္း။ တထာ၊ ထိုမွတပါး။ စႏၵိမာ၊ လလည္း ေကာင္း။

 

အခ်ဳိ႕ဆရာေတြ 'ပုဏၰဂၣေတာ၊ ေရျပည့္အိုး။ ပုဏၰပါတိ၊ ေရျပည့္ဖလား'လို႔ ယူတာဟာ 'သိဒၶတၴာဒိပုဏၰဃဋပုဏၰပါတိေယာ' ဆိုတဲ့ ဋီကာ (ဒီ-ဋီ ၂၊ ၃၇)ႏွင့္ မညီေၾကာင္း ေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ ၆။ နကၡတၱာ စတုေရာ ဒီပါ၊ ဒြိသဟႆ ပရိတၱကာ။     စကၠဝတၱိ ေသတသေခၤါ၊ မစၧာနံ ယုဂဠံ တထာ။

နကၡတၱာ၊ နကၡတ္တို႔လည္းေကာင္း။ ဒြိသဟႆ ပရိတၱကာ၊ ကြၽန္းငယ္အရံ ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ တကြကုန္ေသာ။ စတုေရာ ဒီပါ၊ ေလးကြၽန္းတို႔လည္းေကာင္း။ စကၠဝတၱိ၊ စၾကာမင္းလည္းေကာင္း။ ေသတသေခၤါ၊ ခ႐ုသင္း ျဖဴလည္းေကာင္း။ တထာ၊ ထိုမွတပါး။ မစၧာနံ၊ ငါးတို႔၏။ ယုဂဠံ၊ အစုံလည္းေကာင္း (မစၧာနံ ယုဂဠံ၊ ငါးၾကင္းပြတ္လည္းေကာင္း)။

မစၧာနံ-ဟု သာမန္ရွိသည္ကို ဆရာစဥ္ဆက္အရ ငါးၾကင္းဟု ဆိုေၾကာင္း၊ အရံကြၽန္းငယ္ ငါးရာနဲ႔အတူ တစ္ကြၽန္းကို တစ္ ကြက္၊ ေလးကြၽန္းကို ေလးကြက္ ေရးရမယ္၊ အရံကြၽန္းငယ္မ်ားအတြက္ သီးျခားေရးရန္ မလိုေၾကာင္း ေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။

 

၇။ စကၠံ သတၱ မဟာဂဂၤါ၊ မဟာေသလာ မဟာသရာ။  

  သုပၸဏၰေကာ သံသုမာေရာ၊ ဓေဇာ ပဋာကေမဝ စ။

စကၠံ၊ စက္(စၾကာ)လည္းေကာင္း။ သတၱ မဟာဂဂၤါ၊ သီဒါ ခုနစ္တန္လည္းေကာင္း။ မဟာေသလာ၊ ေတာင္စဥ္ ခုနစ္ထပ္ လည္းေကာင္း။ မဟာသရာ၊ အိုင္ႀကီး ခုနစ္အိုင္လည္းေကာင္း။ သုပၸဏၰေကာ၊ ဂဠဳန္လည္းေကာင္း။ သံသုမာေရာ၊ မိေက်ာင္းလည္းေကာင္း။ ဓေဇာ၊ တံခြန္လည္းေကာင္း။ ပဋာကေမဝ စ၊ ကုကၠားလည္းေကာင္း။

 

စကၠ-အရ စၾကာရတနာ မဟုတ္၊ လက္နက္ စၾကာျဖစ္ၿပီး ယင္းကို စက္ဝန္းပုံ ေရးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ ပါဒနက္သန္မူမွာ ဓဇပဋာကံ သို႔မဟုတ္ ဓဇပၸဋာကံ-ရွိျခင္းမွာ မသင့္ေၾကာင္း၊ ဓဇ ႏွင့္ ပဋာကသည္ တံခြန္ မ်ဳိး ၅-ပါးတြင္ သီးျခားျဖစ္၍ တစ္ ပါးစီယူၿပီး စက္ေတာ္ပုံကိုလည္း တစ္ခုစီ ေရးသင့္ေၾကာင္း၊ အနာဂတဝံသအ႒ကထာမွာ တစ္ခုတည္း ယူေပမယ့္ ဇိနာ လကၤာရမွာ တစ္ခုစီယူေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ (တစ္ခုစီ) ယူရင္ ၁ဝ၈-ကြက္ျဖစ္ဖို႔ စၾကဝဠာႏွင့္ ဟိမဝႏၲာကို တစ္ခုတည္း ယူရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ ေတာင္ခြင္က 'ဓဇပဋာက ေမဝ စ'ပါဠိကို ယူေသာ္လည္း စက္ လကၡဏာကိုမူ တစ္ခုစီ ယူၿပီး ကိႏၷရီနဲ႔ ကိႏၷရာကိုပဲ တစ္ခုတည္း ယူပါတယ္။

၈။ ပါဋကီ ဟရိဗီဇနီ၊ ေကလာသပဗၺေတာ တထာ။   

သီဟရာဇာ ဗ်ဂၣရာဇာ၊ ဝလာေဟာ စ ဥေပါသေထာ။

ပါဋကီ၊ ေ႐ႊသံလ်င္းလည္းေကာင္း။ ဟရိဗီဇနီ၊ ေ႐ႊျဖင့္ၿပီးေသာ သားၿမီးယပ္လည္းေကာင္း။ ေကလာသပဗၺေတာ၊ ေကလာ-သေတာင္လည္းေကာင္း။ တထာ၊ ထိုမွတပါး။ သီဟရာဇာ၊ ျခေသၤ့မင္းလည္းေကာင္း။ ဗ်ဂၣရာဇာ၊ က်ားမင္းလည္းေကာင္း။ ဝလာေဟာ စ၊ ဝလာဟကျမင္းလည္းေကာင္း။ ဥေပါသေထာ၊ ဥေပါသထဆင္မင္းလည္းေကာင္း။ ဒီစက္လကၡေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေက်ာ္ေအာင္စံထားနဲ႔ ေတာင္ခြင္တို႔ ျခားနားခ်က္မရွိ။

၉။ ဗာသုကီ နာဂရာဇာ စ၊ ဟံေသာ စ ဥသေဘာ တထာ။   

ဧရာဝေဏာ မကာေရာ စ၊ ဟရိနာဝါ စတူမုခါ။ (စတူ-၌ ဆန္းေၾကာင့္ ဒီဃ)။

 

ဗာသုကီ နာဂရာဇာ စ၊ ဗာသုကီနဂါးမင္းလည္းေကာင္း။ ဟံေသာ စ၊ ဟသၤာမင္းလည္းေကာင္း။ ဥသေဘာ၊ ႏြားမင္းဥသဘ လည္းေကာင္း။ တထာ၊ ထိုမွတပါး။ ဧရာဝေဏာ၊ ဧရာဝဏ္ဆင္လည္းေကာင္း။ မကာေရာ စ၊ ေ႐ႊမကန္းလည္းေကာင္း။ ဟရိနာဝါ၊ ေ႐ႊေလွလည္းေကာင္း။ စတုမုခါ၊ မ်က္ႏွာေလးခုတို႔လည္းေကာင္း။ ဗာသုကီနဲ႔ ဝါသုကီမွာ အတူတူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ ပါဒနက္သန္မူမွာ ဆဒၵေႏၲာ နာဂရာဇာ-ဟု ရွိေပမယ့္ ယင္းသည္ ဇိနာ လကၤာရ၊ အနာဂတဝံသ႒တို႔၌ မဆို၊ စတုရဂၤဗလအမတ္ ေရးရင္းလည္း မဟုတ္၊ ေရွးဆရာတို႔ စပ္ဆိုသည့္ လကၤာမွာ 'ဥေပါ သထာယဥ္မြန္၊ ဆဒၵန္တျခား'ကို ၾကည့္ၿပီး ေႏွာင္းေခတ္ ပုဂၢဳိလ္တို႔ ျပင္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟရိနာဝါနဲ႔ စတုမုခါကိုလည္း တစ္ခုစီယူၿပီး ေ႐ႊေလွပုံနဲ႔ ေခါင္းေလးခုပါတဲ့ ျဗဟၼာပုံ တစ္ကြက္စီ ေရးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေပါင္းတည္း ယူၿပီး မ်က္ႏွာ ေလးခုရွိေသာ ေ႐ႊေလွဟု မယူရေၾကာင္း ေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။

 

၁ဝ။  သဝစၧကာ တထာ ဂါဝီ၊ ကိႏၷေရာ ကိႏၷရီပိ စ။     

   ကရဝိေကာ မယူေရာ စ၊ ကုၪၨရာဇာ တေထဝ စ။

တထာ၊ ထိုမွတပါး။ သဝစၧကာ၊ သားငယ္ရွိေသာ။ ဂါဝီ၊ ႏြားမလည္းေကာင္း။ ကိႏၷေရာ၊ ကိႏၷရာဖိုလည္းေကာင္း။ ကိႏၷရီပိ စ၊ ကိႏၷရာမလည္းေကာင္း။ ကရဝိေကာ၊ ကရဝိတ္လည္းေကာင္း။ မယူေရာ စ၊ ဥေဒါင္းလည္းေကာင္း။ တထာ၊ ထိုမွတပါး။ ကုၪၨရာဇာ ဧဝ စ၊ ႀကိဳးၾကာလည္းေကာင္း။ ေက်ာ္ေအာင္စံထားက ကိႏၷရီနဲ႔ ကိႏၷရာကို တစ္ခုစီယူေပမယ့္ ေတာင္ခြင္က တစ္ခုတည္း ယူပါတယ္။

 

၁၁။ စကၠဝကၠဒိေဇာ ေစဝ၊ ဇီဝဇိဝကနာမကာ။    

     ဆကာမာဝစရာ ေဒဝါ၊ ျဗဟၼေလာကာ စ ေသာဠသ။

စကၠဝကၠဒိေဇာ ေစဝ၊ စကၠဝက္ငွက္လည္းေကာင္း။ ဇီဝဇိဝကနာမကာ၊ ဇီဝဇိုးမည္ေသာငွက္တို႔လည္းေကာင္း။ ဆကာမာ-ဝစရာ ေဒဝါ၊ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္တို႔ လည္းေကာင္း။ ေသာဠသ ျဗဟၼေလာကာ စ၊ ျဗဟၼာ့ျပည္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ထပ္တို႔ လည္းေကာင္း။ 

 

ဇီဝဇီဝကနာမာကာ-ဟု ဗဟုဝုစ္ႏွင့္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေရွးဆရာတို႔ ငွက္အစုံကို ယူေၾကာင္း၊ အနာဂတဝံသအ႒ကထာနဲ႔ ဇိနာလကၤာရဋီကာမွာ စကၠဝကၠႏွင့္ ဇီဝဇီဝက-ပုဒ္တို႔ကို ရာဇသဒၵါႏွင့္ တြဲျပသျဖင့္ ငွက္မင္းလို႔ ယူလိုပုံရေၾကာင္း ေက်ာ္ ေအာင္စံထား အမွာျပဳထားပါတယ္။

၁၂။ ဧတာန႒ဳတၱရသတ-လကၡဏာနိ မေဟသိေနာ။     ပါေဒသု ယႆ ဒိႆေႏၲ၊ ဝေႏၵ တံ ပုရိသာသဘံ။ ဣတိ၊ ဤသို႔။ ဧတာနိ အ႒ဳတၱရသတလကၡဏာနိ၊ ဤတစ္ရာ့ရွစ္ပါးေသာ လကၡဏာေတာ္တို႔သည္။ ယႆ မေဟသိေနာ၊ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရား၏။ ပါေဒသု၊ ေျခေတာ္တို႔၌။ ဒိႆေႏၲ၊ ထင္ကုန္၏။ ပုရိသာသဘံ၊ ေယာက်္ားျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ။ တံ မေဟသႎ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို။ အဟံ၊ ငါသည္။ ဝေႏၵ = ဝႏၵာမိ၊ ရွိခိုးပါ၏။ (ေတာင္ခြင္မူမွာ 'ဧတာနိ႒ဳတၱရသတ-မဂၤလာနိ မေဟသိေနာ'လို႔ မူကြဲ ရွိပါတယ္)။

 

ေရတြက္ပုံ တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ကို ေက်ာ္ေအာင္စံထား ေရတြက္ပုံမွာ .. ၁) လွံမမွ တံလ်င္းအထိ ၁ဝ၊ ၂) ထီးျဖဴမွ ၾကာနီထိ ၁ဝ၊ ၃) ၾကာျဖဴမွ ေနထိ ၁ဝ၊ ၄) လမွ စၾကာအထိ (အရံကြၽန္းငယ္ ငါးရာစီႏွင့္တကြ ကြၽန္းႀကီး ေလးကြၽန္းကုိ တစ္ကြၽန္းစီ ယူ၍) ၁ဝ၊  ၅) သီတာ ၇၊ ေတာင္ စဥ္ ၇၊ အိုင္ ၇၊ ေပါင္း ၂၁၊  ၆) ဂဠဳန္မွ ဆင္ထိ (တံခြန္ႏွင့္ ကုကၠားကို တစ္ေပါင္းတည္းျပဳ၍) ၁ဝ၊ ၇) ဗာသုကီ နဂါးမွ ကိႏၷရီမ အထိ (မ်က္ႏွာေလးခုရွိ ျဗဟၼာႏွင့္ ေ႐ႊေလွကို တစ္ခုစီယူ၍) ၁ဝ၊  ၈) ကရဝိတ္မွ ဇီဝဇိုးထိ ၅၊ ၁၁) နတ္ျပည္ ၆-ကြက္၊ ၁၂) ျဗဟၼာ့ျပည္ ၁၆-ကြက္၊ ေပါင္း ၁ဝ၈ ကြက္။

ဆရာေတာ္က တံခြန္နဲ႔ ကုကၠားကို တစ္ခုစီယူဖို႔ ဆုံးျဖတ္ေပမယ့္ ေရတြက္တဲ့အခါ အနာဂတဝံသအ႒ကထာနဲ႔ အညီ တစ္ခုတည္း ယူပါတယ္။ ကိႏၷရီဖိုနဲ႔ ကိႏၷရီမကိုလည္း (ကိႏၷေရာ ကိႏၷရီ-လို႔ ယင္းအ႒ကထာ ေဖာ္ျပပုံအရ) တစ္ခုစီ ယူလို႔ ဗုဒၶစက္ေတာ္ ၁ဝ၈-ကြက္ ညီပါတယ္။ ဆရာေတာ့္ အလိုဆိုရင္ တံခြန္နဲ႔ ကုကၠားကို တစ္ခုစီယူ၊ စၾကဝဠာနဲ႔ ဟိမဝႏၲာကို တစ္ခုတည္း ယူရမယ္။ တံခြန္နဲ႔ ကုကၠားကို တစ္ခုစီယူတဲ့ ေတာင္ခြင္ အလိုကေတာ့ စၾကဝဠာ ဟိမဝႏၲာကို တစ္ခုစီယူၿပီး ကိႏၷရီကိႏၷရာကိုပဲ တစ္ခု ယူရမယ္။

 

တည္ေနပုံ ေက်ာ္ေအာင္စံထား အလိုအရ 'စက္ေတာ္ကား ေျခေတာ္ကို ေလးဖို႔ျပဳ၍ သုံးဖို႔ ဖမ်က္ေတာ္ေအာက္၌ တည္သည္ (စကၠဂၤ ဝိနိစၧယဒီပနီ၊ ေပမူ၊ ေကာ-ဝမ္း)'။ ဤေဖာ္ျပခ်က္အတြက္ ဆရာေတာ္ က်မ္းကိုး မျပခဲ့ပါ။ ပုံေတာင္းကို ျမအဆင္း၊ ယင္း အလယ္၌ ေငြအဆင္းနဲ႔ အေပါက္ (ဝင္႐ိုးေပါက္)ပုံ (ယင္းဝင္႐ိုးေပါက္ အလယ္မွာလည္း အညဳိစက္ ပါရမည္)၊ ပုံေတာင္း ထိပ္တြင္ ႐ြဲလုံးမ်ားစီၿပီး ႀကဳိးသဏၭာန္ ပတ္ဝိုင္း၊ ၿပီးမွ ပုံေတာင္း ပတ္လည္ရွိ အကန္႔ ၁ဝဝဝ ကို အနီေရာင္ (တစ္ကန္႔နဲ႔ တစ္ ကန္႔ မေရာေအာင္ ႐ြဲလုံးမ်ားကို စီတန္းထားသလို ေရးရမည္)၊ အကန္႔ရဲ႕အဆုံး အကြပ္ကို သႏၲာေရာင္ (႐ြဲလုံးေပါက္လ်က္ ေရးရမည္)၊ ၁ဝ-ကန္႔ ၁ဝ-ကန္႔ အၾကား ဝဲယာ၌ ပန္းဆိုင္း ဆြဲထားသည့္ သႏၲာ႐ုိးတပ္ ထီးျဖဴ (အားလုံးေပါင္း ပန္းဆိုင္း ၂ဝဝ၊ ထီးျဖဴ ၁ဝဝ ရွိမည္)၊ အနားကြပ္အတြင္းႏွင့္ ပုံေတာင္းအနား အတြင္းတို႔၌ စီလ်က္ ခံတြင္း၌ ပုလဲလုံး ဆြဲထားသည့္ ျခေသၤ့ပုံ ေရးဆြဲရမည္ (ေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆရာေတာ္ဟာ ဤေဖာ္ျပခ်က္တိုင္းအတြက္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာက်မ္း အဆို မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီး ကိုးကားခဲ့ပါတယ္)။

 

လကၡဏာစဥ္ လွံမ၊ အိမ္မြန္စတဲ့ ၁ဝ၈ မ်ဳိးေသာ လကၡဏေတာ္ေတြကို စက္ေတာ္ဝန္းက်င္ စက္ေတာ္အနီးမွစ၍ ေရးဖို႔ ၫႊန္ၾကားတဲ့အျပင္ ေရးပုံကို ေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆရာေတာ္က အေသးစိတ္ ဆိုပါတယ္ 'အစမွစ၍ မေရးအပ္။ စၾကဝဠာ ဟိမဝန္စသည္ က်မ္း ဆိုစဥ္ကား ဟုတ္၏၊ ေရးစဥ္ မဟုတ္။ အေရးကိုကား ၾကပေတ့ စၾကဝဠာကဲ့သို႔ စက္ဝန္းသားၿပီးလွ်င္ ေတာင္စဥ္တတန္ သီတာတတန္ ျခားကာ၊ သမုဒၵရာ ဟိမဝန္စသည္ သဏၭာန္ျပကာ ေရးအပ္သည္။ စၾကာမင္း၏ အၿခံအရံ ဆင္ျမင္း စသည္ ကိုလည္း စၾကာမင္းႏွင့္ အနီးအစပ္ ေရးအပ္သည္။ ႂကြင္းသည္တို႔ကား သင့္ရာသင့္ရာ ေရးအပ္သည္။ ယခုအခါ အေရးတို႔ ကား သေဘာသို႔ မလိုက္၊ က်မ္းဆို စသည္ကို လိုက္သည္ (ယင္း၊ ေကာ္-ဝမ္း)'။

 

စက္ေတာ္ရွိခိုး အတိုင္းမသိ၊ ေက်းဇူးရွိသည္၊ မုနိသက်၊ ေဂါတမ၏၊ ပါဒျမတ္ေက်ာ္၊ ဖဝါးေတာ္၌၊ ထြန္းေပၚက်စ္လစ္၊ တစ္ရာ့ရွစ္ကို၊ စင္စစ္ ေကာင္းေထြ၊ လ်ည့္လ်ည့္ေရအံ့၊ ခ်ီေထြအစ .. လွံမ အိမ္မြန္၊ မက်န္ပြင့္ခ်ပ္၊ ဇလပ္ပ်ံ႕ေမႊး၊ လည္ေရးသုံးဆင့္၊ လွတင့္သြန္းသြန္း၊ ဦးေဆာက္ပန္းက၊ စသည္မကြဲ၊ ထမင္းပြဲ တည္ဟန္၊ ေ႐ႊသလြန္ ခြၽန္းေတာင္း၊ ေရာင္ေမာင္း ျပာႆာဒ္၊ အထြတ္ျမင့္ခိုင္၊ တံခါးတိုင္ႏွင့္၊ အၿပိဳင္ထီးျဖဴ၊ အတူ သန္လ်က္၊ ထန္း႐ြက္ယပ္ဝန္း၊ တခန္းတင္ေၾကာင္း၊ ဥေဒါင္းၿမီးယပ္၊ သင္းက်ပ္တျခား၊ ပတၱျမားေရာင္ဖိတ္၊ သပိတ္ ပန္းဆိုင္း၊ တုႏႈိင္းမရ .. (၁၈)

 

ပြင့္လွထြားထြား၊ ငါးပါးၾကာမ်ဳိး၊ ေရအိုး ဖလား၊ ထူးျခားသမုဒၵရာ၊ စၾကဝဠာသဏၭာန္၊ ဟိမဝန္ ျမင္းမိုရ္၊ ထိုထို ေန လ၊ နကၡတ္စသား၊ ဒီပေလးခု၊ ဇမၺဳဒီပါ၊ ျပဳဗၺာဥတၱရ၊ အပရေဂါယဥ္၊ တလ်ဥ္အံ့ဖြယ္၊ ကြၽန္းငယ္ႏွစ္ေထာင္၊ ဘုန္းေခါင္ စၾကာမင္း၊ ခရုသင္းျဖဴဆြတ္၊ ငါးၾကင္းပြတ္ စၾကာ .. (၂၂)

 

သီဒါ ခုနစ္တန္၊ သတၱရဘန္၊ ေတာင္စဥ္ ခုနစ္ထပ္၊ ၾကပ္ၾကပ္ျမင့္ခိုင္၊ ခုနစ္အိုင္တသုန္ .. (၂၁) ဂဠဳန္တေၾကာင္း၊ မိေက်ာင္းေရသား၊ ကုကၠားတံခြန္၊ မင္းတန္ သံလ်င္း၊ မႂကြင္းတသီး၊ သားၿမီးေကသာ၊ ေကလာသဘ၊ သီဟ က်ား ျမင္း၊ ဆင္မင္းျမတ္စြာ၊ ဥေပါသထာယဥ္မြန္၊ ဆဒၵန္တျခား၊ နဂါး ဝမ္းဘဲ၊ မကြဲတူကြ၊ ဥသဘမက်န္၊ ဧရာဝဏ္ မကန္း၊ ထူးဆန္းအံ့ဖြယ္၊ တင့္တယ္လွေထြ၊ ေ႐ႊေလွလွ်ံဝါ၊ မ်က္ႏွာေလးပါး၊ ႏြားသားမိစစ္၊ အျဖစ္မ်ားစြာ .. (ကုကၠားတံခြန္ ၁၊ ဥေပါသထ ဆဒၵန္ ၁ လို႔ယူၿပီး ၁၈)

 

ကိႏၷရာကိႏၷရီ၊ တူၿပီ ကရဝိတ္၊ ထိတ္ထိတ္ေသာင္းေသာင္း၊ ဥေဒါင္း ႀကိဳးၾကာ၊ သံသာစကၠဝက္၊ ငွက္၏အမ်ဳိး၊ ဇီဝဇိုးအစုံ၊ ေျခာက္ဘုံနတ္႐ြာ၊ ဆကာမာႏွင့္၊ ျဗဟၼာနတ္ရပ္၊ ဆယ္ေျခာက္ထပ္က၊ ေစ့စပ္မႂကြင္း၊ ခပင္းမ်ားစြာ၊ ရံစကားႏွင့္၊ စၾကာ ေျခမြန္ .. (ကိႏၷရာကိႏၷရီ ၁ လုိ႔ယူၿပီး ၂၉)

တင့္တယ္ဟန္ကို၊ ထက္စြန္မိုးဖ်ား၊ သိၾကားျဗဟၼာ၊ ထုေရးရွာလည္း၊ ဘယ္မွာတမွ်၊ အတုရခ်ိမ့္၊ အသမသမာ၊ သုံးလူ႔ခ်ာ၏၊ ရတနာထြန္းဝင္း၊ နီဆင္းစင္သန္႔၊ အကန္႔တေထာင္၊ ေ႐ႊေရာင္ျခယ္ကာ၊ သႏၲာအကြပ္၊ ထိန္လွ်ပ္ျမေကာင္း၊ ပုံေတာင္းၿပိဳး ျပက္၊ ေျခေတာ္စက္ကို၊ စုံမက္ျမတ္ႏိုး၊ ရွိလွ်င္ခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ဳိးလ်င္ေဆာ .. ေရာက္ေစေသာ္။ ဆရာျမတ္တို႔ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ကို ၾကည့္ၿပီး ၁ဝ၈-ကြက္ အေရအတြက္ မပို မေလ်ာ့ေအာင္ ေပါင္းယူလုိ႔ ရတာကို ေပါင္းယူ ေပးလိုက္ပါတယ္။

 

ဘယ္သူေရး ဒီလကၤာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမ ေက်ာ္ေအာင္စံထားဆရာေတာ္က 'ဤစက္ေတာ္ရွိခိုးကို ရွင္ရ႒သာရ ဆိုေသာဟူ၏။ ေရွးရွိ ခိုးသည္ စက္ေတာ္ရာ ရွိခုိးသာျဖစ္၍ ေျခေတာ္စက္ရွိခိုး ျဖစ္ေအာင္ အဆုံးတြင္ ေလာင္းစြက္ ျပင္သည္'လို႔ မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့ပါ တယ္။ မူရင္းစာကို ဆရာေတာ္က အဆုံးနားမွာ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ထားပုံပါပဲ။ ေတာင္ခြင္ဆရာေတာ္လည္း မိမိအာ ေဘာ္နဲ႔ ညီေအာင္ ဒီလကၤာကိုပဲ အနည္းငယ္ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းကိုေတာ့ အနည္းငယ္ ပိုရွည္လို႔ ထုတ္ မျပေတာ့ဘူး။ အလိုရွိသူတို႔ စကၠလကၡဏသေခၤပက်မ္းမွ ယူပါကုန္။

2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET