မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

မိစၧာစာရေလးပါး သုံးသပ္ခ်က္

တပည့္ေတာ္ ဖတ္ရတဲ့ စာအုပ္ထဲက မိစၧာကာမေလးပါးထဲမွာ အနေဂၤဆိုတဲ့ ပါဠိစကားလုံးရဲ႕ အနက္အဓိပာယ္ကို သိလိုပါသည္ အရွင္ ဘုရား။ အျခားစာလုံးေတြကိုေတာ့ အဓိပာယ္နဲ႔တကြ ရွင္းျပထားလို႔ နားလည္ပါတယ္ ဘုရား။ ဒါေပမယ့္ အနေဂၤကို အခါမဟုတ္သည္၌ သြားလာျခင္းလို႔လည္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ဘယ္လို ဆိုတာကို ရွင္းျပမထားပါ။ အကာေလဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ႔ အဓိပာယ္ တူေနပါတယ္ ဘုရား။ ဒါေၾကာင့္ အနေဂၤနဲ႔ အကာေလ စကားလုံးႏွစ္ခုရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ကို ရွင္းျပေပးေစလိုပါသည္ အရွင္ဘုရား။

.

 

                                                                                                                                      Shadow Man

မိစၧာစာရေလးပါး (သို႔မဟုတ္ မိစၧာကာမေလးပါး)လို႔ အဓိပာယ္ရႏိုင္တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ဳိးကို ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာေတြမွာ မေတြ႕ဖူးေသးပါ။ က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္စတဲ့ ပညာရွင္ ဆရာျမတ္မ်ားလည္း ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာက်မ္းမ်ားမွ ကိုးကားၿပီး ေျဖဆိုသည္ကို မေတြ႕ရ။ ထိုထို ဆရေတာ္ေတြ ေဖာ္ျပတဲ့ မိစၧာစာရေလးပါး ရည္ၫႊန္းက်မ္းကေတာ့ “ဆဂတိဒီပနီ”က်မ္းပါပဲ။ အခ်ဳိ႕မွာ ကိုးကားတဲ့ ပါဠိစာသား မမွန္တာ၊ အနက္အဓိပာယ္ မွားယြင္းတာေတြ ေတြ႕ရလို႔ ၫွိေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆဂတိဒီပနီ

“ဆဂတိဒီပနီကို သီဟိုဠ္ကၽြန္း အႏုရာဓၿမိဳ႕ေန အသမေဃာသဆရာ စီရင္သည္”လို႔ ပိဋကတ္ေတာ္သမုိင္း စာကိုယ္ အမွတ္-၃၆၇ မွာ ဆိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ Pali Literature of Ceylon ႏွင့္ Handbook of Pali Literatureက်မ္းေတြမွာ ဒီက်မ္းကိုေရာ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ကိုပါ ေဖာ္ျပခ်က္ မေတြ႕မိပါ။ သကၠတကေန ပါဠိဘာသာ ျပန္ထားတာျဖစ္လို႔ ၎တို႔ရဲ႕ ပါဠိစာေပသမိုင္းထဲ မထည့္သြင္းခဲ့တာမ်ားလား။ ဒီ က်မ္းရဲ႕ နိဒါန္းမွာ “မူရင္း ဆဂတိဒီပနီက်မ္းကို သကၠတ ဘာသာနဲ႔ ေရးထားလို႔ သီဟိုဠ္ကၽြန္း အျပင္ပမွာ ေနၾကသူေတြ သိႏိုင္ခဲတဲ့ အတြက္ အသမေဃာသေထရ္က မာဂဓီဘာသာ ျပန္ဆိုေၾကာင္း” ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီက်မ္းရဲ႕ ပါဠိအသြားအလာမွာ အေတာ္ ထူးျခားေနတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ နိဂုံးမွာ က်မ္းျပဳသူ အေၾကာင္းကို မေဖာ္ျပလို႔ က်မ္းျပဳေခတ္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ပါ။ သီဟိုဠ္မွာ ေရးတာ မွန္ရင္ ရတနာပုံေခတ္မွာ ဒီက်မ္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ၿပီးေနတာ ေသခ်ာတယ္။ ဒီက်မ္းမွာ ကာေမသု မိစၧာစာရေလးပါး ရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ဆိုတယ္ ..

ရည္ၫႊန္းမူရင္း

၀ုတၱမိေစတံ - စတၱာေရာ ကာေမသု မိစၧာစာရာ၊ ကတေမ စတၱာေရာ? အကာေလာ အေဒေသာ အနေဂၤါ အဓေမၼာ စာတိ။ တတၳ အကာေလာ နာမ မရဏာသႏၷာ ဂဗ္ၻိနီ ဗာလာနံ ပါယႏီ အနိစၧႏၲီ အစၧႏၵီ ေယာနိဒုကၡေဒါမနႆသဟာဂတာတိ၊ အယံ အကာေလာ နာမ။ အေဒေသာ ဓာတုေစတိယံ ပဋိမာ ေပါတၳကံ အာစရိယံ ဥပဇၩာယံ မာတုပိတုသႏၷိ၀ါသ႒ာနံ၊ အယံ အေဒေသာ နာမ။ အနေဂၤါတိ ဌေပတြာ ေယာနိမဂၢံ မုခ၀စၥမဂၢါဒိကံ အနဂႍနာမ။ အဓေမၼာတိ သဗာ ပရပရိဂၢဟိတာ ဣတ္ၳိ မာတာဘဂိနိအာဒေယာ စ သေဗပဗဇိတာ စ၊ ဣေမ အဓမၼာ နာမ (ဆဂတိဒီပနီက်မ္း၊ ေပမူ၊ ဖံ-၀မ္း၊ ဖံ-ေက်ာ)။

ျမန္မာျပန္။ ။ က်မ္းဂန္တို႔၌ ဤသို႔ဆို၏ - ကာေမသု မိစၧာစာရ ေလးမ်ဳိးရွိ၏။ ယင္းတို႔မွာ မမွီ၀ဲသင့္ခ်ိန္၌ မွီ၀ဲျခင္း၊ ေနရာေဒသ မဟုတ္ သည္၌ မွီ၀ဲျခင္း၊ အဂၤါမဟုတ္သည္၌ မွီ၀ဲျခင္း၊ ဓမၼႏွင့္ မေလ်ာ္သူတို႔၌ မီွ၀ဲျခင္းတို႔တည္း။ ထိုတြင္ မမွီ၀ဲသင့္ခ်ိန္၌ မွီ၀ဲျခင္းဟူသည္ ေသခါနီး ေနသူ၊ ကိုယ္၀န္ရွိသူ၊ ကေလးငယ္အား ႏို႔တိုက္သူ၊ (ေမထုန္ကို) အလုိမရွိသူ၊ အမစိတ္မရွိသူ (နပုံး)၊ အဂၤါဇာတ္တြင္ ဆင္းရဲနာက်င္ ျဖစ္ေနသူတို႔၌ မွီ၀ဲျခင္းတည္း။ ေနရာေဒသ မဟုတ္သည္၌ မွီ၀ဲျခင္းဟူသည္ (ဗုဒ၊ ရဟႏာတို႔၏) ဓာတ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္သည့္ ေစတီ (ယင္ ျပင္၊ ပရိ၀ုဏ္အတြင္း)၊ ဆင္းတုေတာ္ (ယင္ျပင္၊ ပရိ၀ုဏ္အတြင္း)၊ စာေပ သင္ၾကားသည့္ ေနရာ (စာသင္ခန္းမ)၊ စာသင္ဆရာ အနီးကပ္ ဆုံးမပဲ့ျပင္သူတို႔၏ အနီး (ျမင္ေလာက္သည့္ အရပ္)၊ မိဘႏွစ္ပါးတို႔ ေနထိုင္သည့္ ေနရာတို႔၌ မွီ၀ဲျခင္းတည္း။ အဂၤါမဟုတ္သည္၌ မွီ၀ဲျခင္း ဟူသည္ ေယာနိမဂ္ (အဂၤါဇာတ္)မွ လြဲ၍ ပါးစပ္ စအို စသည္တို႔၌ မီွ၀ဲျခင္းတည္း။ ဓမၼႏွင့္ မေလ်ာ္ေသာ မိန္းမ်ား၌ မွီ၀ဲျခင္းဟူသည္ ကာမပိုင္ရွိေသာ မိန္းမမ်ား၊ မိခင္၊ အစ္မႏွမ စသည္ႏွင့္ ရဟန္းျပဳသူ အားလုံး (ဘိကၡဳနီ သာမေဏမ သိကၡမာန္ သီလရွင္ ေယာဂီ) စသည္ တို႔၌ မွီ၀ဲျခင္းတည္း။

၀န္ခံခ်က္

ဆဂတိဒီပနီနိႆယ (မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္ စီရင္ေၾကာင္းမသိ)ကို စာၾကည့္တိုက္စာရင္းမွာ ေတြ႕ေပမယ့္ က်မ္းစာကို ရွာမရလို႔ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားၿပီး ဘာသာျပန္ထားတာပါ။ အစၧႏၵိကပုဒ္ကို ဋီကာ(ဒီ-ဋီ ၁၊ ၁၃၁)မွာ ဣတၳိယတို႔ကို အလိုမရွိသူ (အဖိုစိတ္မရွိသူ)လို႔ ဖြင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၧႏၵီကို အမစိတ္မရွိသူ (နပုံး)လို႔ ဘာသာျပန္ပါတယ္။ က်မ္းဂန္တို႔၌ ဤသို႔ဆို၏ ဆိုတာ သာသနာ၀င္က်မ္းကို ၫႊန္းတာ ဟုတ္မွ ဟုတ္ရဲ႕လား။ သကၠတ ဘာသာနဲ႔ ရွိ ေနတဲ့ က်မ္းေတြကို ၫႊန္းတာမ်ားလား။

ေ၀ဖန္သူ

ဒီက်မ္းကို သံဂါယနာတင္ က်မ္းႀကီးမဟုတ္လို႔ ပညာရွိတို႔ အလြန္ႀကီး ေလးစားပုံ မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေမာင္းေထာင္သာသနာပိုင္ ဆရာ ေတာ္ စီရင္တဲ့ သီလကၡန္ဋီကာသစ္မွာ ဆဂတိဒီပနီက်မ္းမွ စာသားကိုယူၿပီး ဧေက၀ါဒ (က်မ္းျပဳသူက ကိုယ့္ထက္ ညံ့တယ္လို႔ ယူဆထား တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ရဲ႕ အယူအဆ)အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေ၀ဖန္ထားပါတယ္ ..

ေယ ပေနေက ၀ဒႏစတၱာေရာ ကာေမသု မိစၧာစာရာ အကာေလာ အေဒေသာ အနေဂၤါ အဓေမၼာ စာတိ။ ေတ ၀ိပဋိပတၱိမတၱံ ပတိ ပရိကေပတြာ ၀ဒႏိ။ န ဟိ သာဂမနီယ႒ာေန ပ၀တၱာ ၀ိပဋိပတၱိ မိစၧာစာေရာ နာမ သမၻ၀တိ (သီ-ဋီ-သစ္ ၁၊ ၃၃၄)။

ျမန္မာျပန္။ ။ ကာေမသု မိစၧာစာရတို႔သည္ အကာလ = သြားလာအပ္ေသာအခါ မဟုတ္သည္၌ သြားလာျခင္း၊ အေဒသ = သြားလာအပ္ ေသာအရပ္ မဟုတ္သည္၌ သြားလာျခင္း၊ အနဂၤ = အဂၤါ မျပည့္စုံျခင္း၊ အဓမၼ = အတင္းအဓမၼ ဗလကၠာရျဖင့္ မီွ၀ဲျခင္းဟူ၍ ေလမ်ဳိးရွိ၏ဟု ဆိုေသာ ဆရာအခ်ဳိ႕သည္ ေဖာက္ျပန္၍ က်င့္ကာမွ်ကို စြဲ၍ ႀကံဆ၍ ဆို(ျခင္းျဖစ္)ကုန္၏။ အမွန္ေသာ္ သြားလာ က်ဴးလြန္အပ္သည္ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ အရပ္ (ဌာန သို႔မဟုတ္ ၀တၳဳ၊ သို႔မဟုတ္ သိကၡာပုဒ္အရ အျပစ္လြတ္သည့္ ေယာက်္ား မိန္းမ)၌ ျဖစ္သည့္ ေဖာက္ျပန္၍ က်င့္ျခင္းသည္ မိစၧာစာရ မျဖစ္သင့္။

မွတ္ခ်က္

ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ဘုရား ေရးစီရင္တဲ့ သီလကၡန္ဋီကာသစ္ နိႆယ၊ ဒုတိယတဲြ၊ စာ-၃၁၀ အတိုင္း ျမန္မာျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနဂၤကို “အဂၤါမျပည့္စုံျခင္း၊ အဓမၼကို “အတင္းအဓမၼ ဗလကၠာရျဖင့္ မီွ၀ဲျခင္းလို႔ နိႆယျပန္ျခင္းမွာ မူရင္းက်မ္း (ဆဂတိ ဒီပနီ)ရဲ႕ အာေဘာ္နဲ႔ မကိုက္ညီ။ ဆရာေတာ္က “ေယ ပေနေက ။ပ။ သမၻ၀တိ-ဟူေသာ ၀ါက်သည္ ဋီကာေဟာင္း၌ မရွိလို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ထားတာကို ေထာက္္ရင္ နိႆယကို ေရးစဥ္က ဆရာေတာ္ႀကီး အနားမွာ ဆဂတိဒီပနီက်မ္း ရွိပုံမရ။ ဋီကာေဟာင္းဆိုတာ ေအဒီ ၇-ရာစု အေစာပိုင္းေလာက္ကပင္ ၀ိသုဒိမဂၢ မဟာဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္မဟာဓမၼပါလ ေရးတဲ့က်မ္းပဲ။

နားလည္မႈ

ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္က မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္း (မိစၧာစာရ)နဲ႔ ေဖာက္ျပန္စြာ က်င့္ျခင္း(၀ိပဋိပတၱိ) ႏွစ္မ်ဳိးကို ခြဲျခားၿပီး ယူေစလိုတယ္။ ေရွ႕နားမွာ ၀ိပဋိပတၱိအရ အျဗဟၼစရိယ (ေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း)နဲ႔ ကာေမသု မိစၧာစာရ (မမွီ၀ဲ ေကာင္းသူေတြနဲ႔ မွီ၀ဲျခင္း) ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကို ယူထား တယ္ (သာ ပေနသာ ဒု၀ိဓာပိ ၀ိပဋိပတၱိ)။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာေတာ္အရ မွီ၀ဲေကာင္းသူ (သာဂမနီယ႒ာန)နဲ႔ ေမထုန္ျပဳရင္ ေဖာက္ျပန္စြာ က်င့္ (၀ိပဋိပတၱိျဖစ္)ေပမယ့္ မိစၧာစာရ မျဖစ္ဘူးလို႔ နားလည္ရတယ္။ ဒီႏွစ္မ်ဳိးလုံးပဲ သီလစတဲ့ ဂုဏ္ရွိျခင္း မရွိျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ျပဳျခင္း မျပဳျခင္း၊ အလိုတူျခင္း မတူျခင္း၊ ကိေလသာနဲ႔ လုံ႔လျပဳမႈ အားျပင္း အားနည္းအလိုက္ အျပစ္ႀကီး အျပစ္ေပါ့ ကြဲျပားေၾကာင္း လည္း ဆရာေတာ္က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္ (သီ-ဋီ-သစ္ ၁၊ ၃၃၄ ႐ႈ)။

ဥပမာ .. ရာဂစိတ္(တပ္ျခင္း)တူတဲ့ မွီ၀ဲေကာင္းသူ က်ားမႏွစ္ဦးရဲ႕ ပႆာ၀ (အဂၤါဇာတ္) မဟုတ္တဲ့ မဂ္ (ပါးစပ္ စအုိ)နဲ႔ သံ၀ါသျပဳမႈဟာ ဆဂတိဒီပနီအရ အနဂၤျဖစ္လို႔ ကာေမသု မိစၧာစာရ ျဖစ္တယ္။ ေမာင္းေထာင္အရ ၀ိပဋိပတၱိ(ထုံးစံက ေသြဖည္ၿပီး လုပ္တာ) ျဖစ္ေပမယ့္ ကာေမသု မိစၧာစာရလို႔ မဆိုသင့္။ ထိုအတူ မွီ၀ဲေကာင္းသူ ျဖစ္ၿပီး (ဥပမာ ကိုယ့္ဇနီး) အလိုတူတဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္၊ ကေလး ႏို႔တိုက္သူ ေတြလည္း ေမာင္းေထာင္ အလိုအရ ကာေမသုမိစၧာစာရ မျဖစ္ဘူးလို႔ ယူဆခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဆဂတိဒီပနီအရ ကေလး ႏို႔မျပတ္ခင္ ကိုယ့္ဇနီးနဲ႔ သံ၀ါသ ျပဳမိရင္ ကာေမသု မိစၧာစာရ ျဖစ္သြားႏိုင္လို႔ ဘုန္းႀကီးအေနနဲ႔ ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။

2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET